tài sản thanh lý của DN bảo hiểm nhân thọ

HOA-DON-THUE-GTGT-D-V-HOAT-DONG-BAN-HANG-THEO-DIEU-KIEN-CIF