tài khoản 157

Đối tượng chịu thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát hàng hóa từ VN sang NB