sử dụng tài nguyên nước

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
THUẾ GTGT