Sử dụng phí giám định tư pháp

Sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự