Sử dụng hoá đơn điện tử kèm bảng kê

Xuat-hoa-don-dien-tu-cho-khach-hang-khong-lay-hoa-don