sử dụng hóa đơn cho đối tượng không chịu thuế GTGT

hóa đơn chứng tử bán hàng