số thuế GTGT còn được khấu trừ

vuong-mac-trong-khau-tru-thue-tncn