sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tài nguyên khoáng sản

Thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản
Thuế suất thuế GTGT với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản