Sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định

Can-cu-tinh-thue-tai-nguyen-khai-thac