sai sót hạch toán tài sản cố định

Sai sót khi hạch toán tài sản cố định ảnh hưởng đến chi phí tính thuế TNDN