Quyết định thu hồi tiền hoàn thuế GTGT

Quy định về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với xuất khẩu qua biên giới đất liền