quyền sở hữu

thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền thuê nhà