quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa

Hoàn thuế GTGT