quyền của tổ chức khoa học và công nghệ

HOAN-THUE-GTGT-TRONG-DAU-TU-NUOC-NGOAI