Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.