Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN

Trường hợp áp dụng giảm trừ khối lượng công việc của nhà thầu phụ Việt Nam khi tính thuế TNDN với nhà thầu phụ nước ngoài