quy định viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng trên hóa đơn

QUY-DINH-VIET-TAT-DIA-CHI-DN-THEO-CONG-VAN-82634-CT-TTHT