Quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế