Quy định về sử dụng

Quy định về sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập