Quy định về quà tặng được miễn thuế

gia-han-thoi-gian-nop-thue-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau