quy định về mức thuế suất 5%

HOA-DON-THUE-GTGT-D-V-HOAT-DONG-BAN-HANG-THEO-DIEU-KIEN-CIF