Quy định về miễn thuế vật tư chế tạo máy móc

Xu-ly-so-tien-phat-nop-ngan-sach-nha-nuoc