Quy định về miễn thuế thiết bị tạo tài sản cố định

Xu-ly-so-tien-phat-nop-ngan-sach-nha-nuoc