quy định về hoàn thuế hoặc bù trừ thuế

Nguoi-nop-thue-thuc-hien-quyet-toan-thue