quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

QUY-DINH-VIET-TAT-DIA-CHI-DN-THEO-CONG-VAN-82634-CT-TTHT