quy định về đối tượng không chịu thuế

quy-dinh-ve-ke-khai-va-nop-thue-va-uy-quyen-cho-ben-thu-3-nop-thue-gtgt