quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn

Nguoi-nop-thue-thuc-hien-quyet-toan-thue
Quyết toán thuế