quy định người nộp thuế

CHINH-SACH-THUE-DOI-VOI-HANG-HOA-NHAP-KHAU-DE-SXXK