Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT với chi nhánh chấm dứt hoạt động