quy định hóa đơn điện tử 2020

Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực