Quy định gì về Thuế tài nguyên và Phí bảo vệ môi trường khi kí hợp đồng ủy thác

Phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-sinh-hoat
Xu-ly-vi-pham-thu-phi-BVMT-doi-voi-nuoc-thai-SH
Chính sách thuế đối với các Khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh