quy định chuyển DN 100% vốn Nhà nước

Chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần