Quy định

miễn giảm tiền thuê đất
Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng trốn thuế nhập khẩu và thuế GTGT