quản lý thuế đối với giao dịch lan đột biến

Ap-dung-bien-phap-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue
Quan ly thue doi voi giao dich Lan dot bien kiemtoancalico