quản lý sử dụng hoá đơn

Quy định về sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập
Chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-thue-va-quan-ly-su-dung-hoa-don-kiemtoancalico