Phương thức thu nộp quản lý sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên đất

quy-dinh-thoi-han-nop-tien-cap-quyen-khai-thac-tai-nguyen-nuoc