phương pháp tính thuế trực tiếp

quy-dinh-dang-ky-ke-khai-nop-thue-doi-voi-don-vi-truc-thuoc-doanh-nghiep