Phục hồi dự liệu trên HTKK

Sao lưu, phục hồi và kết xuất dữ liệu