phụ lục 01-2/GTGT

tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02