miễn giảm phí và lệ phí

Xác định mức thu lệ phí môn bài với các hộ, cá nhân kinh doanh