lập hóa đơn điều chỉnh

hóa đơn điện tử
Lap-hoa-don-voi-hang-hoa-khuyen-mai-bieu-tang-tra-thay-luong
hóa đơn chứng tử bán hàng
Hướng dẫn ghi nhận và sử dụng hóa đơn