kinh doanh bất động sản

nh về việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần Tô Châu