kê khai điều chỉnh doanh thu hàng xuất khẩu

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu