hàng hóa không phải kê khai thuế gtgt

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào