hạch toán đối với khoản chi phí

Thanh toán theo hình thức cấn trừ đối với hàng hóa xuất khẩu