Đối tượng không phải nộp

Kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh