doanh thu tính thuế GTGT

Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
Noi-nop-ho-so-quyet-toan-TNCN-2021
Chinh-sach-thue-nha-thau-nuoc-ngoai
Huong-dan-ap-dung-Bieu-thue-xuat-khau-va-khai-bao-thue-suat
CHINH-SACH-THUE-NHA-THAU-CONG-VAN-23242-CT-TTHT