Điều kiện khấu trừ thuế

Tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp