Chính sách thu lệ phí

Kê khai, nộp thuế GTGT
Chính sách thu lệ phí trước bạ đối với chuyển mục đích sử dụng đất