chính phủ

Lệ phí
Thue-suat-thue-GTGT-cua-hoa-tuoi-lang-hoa-tuoi-tang-khach-hang-kiemtoancalico
mã định danh điện tử
thong-tu-so-149-2010-tt-btc
KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
Thông tư số 80/2020/TT-BTC
Nghị định số 104/2020/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2020/NĐ-CP
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP